1. Программалык аккредитация

Устав 

Окуу планы

Түшүндурмо кат

Токтом  

Тушундурмо кат 

Тиркеме 1.1 Окуу планы 

1.1 Окуу планына тушундурмо кат 

1.1 Токтом 

Тиркеме 1.2 Мугалимдин усулдук колдонмолору   

  
 
 
  

1.2 Мониторинг 

 

1.2 Окуу китептери 

Тиркеме 1.3 Д-10

1.3 Окуучулардын китеп менен камсыз болушу 

Тиркеме 1.4 Мониторинг

 
  
  
  
 

1.4 Ата-энелер чогулушунун отуруму 

1.4 Энелер мектеби

  

1.4 Ата-эне чогулушунун токтому 

1.4 Анкета  

1.4 Педагог учун анкета 

1.4 Анкета жыйынтыгы 

1.4 Педагог учун анкета 

  Тиркеме 2.1 Усулдук бирикме 

2.1 Гуманитардык бирикме 

2.1 Манас куну

2.1 Математика талдоо 

2.1 УБ отуруму

2.1 Гуманитардык УБ отуруму 

2.1 Алгебра 

Тиркеме 2.2 Кабинеттер1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация

2.2 Сертификаттар  1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 2.2 Инновациялык ыкма 

Тиркеме 2.3 Ата-энелер менен иштоонун планы

2.3 Ишеним почтасы 1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация

2.3 Математика талдоо

2.3 Энелер мектеби 

 

2.4 Мониторинг 

 
 
 
  
 

2.4 Класстарга маниторинг 

2.4 Баалоо системасы 

2.4 Маниторинг жургузуу 

Тиркеме 2.5 Аппеляцияларды кабыл алуу 

2.5 (4-кл) Текшеруу  

2.5 (9-кл) Текшеруу 

2.5 Баалоо система 

Тиркеме 2.6 Коопсуз чойро тузуу 

2.6 Соц педагог 

 

Тиркеме 2.7 Маниторинг  

 
 
 
 
 

Тиркеме 2.8 Кайрылуу даттанууларды кабыл алуу

2.8 Буйрук 

Тиркеме 3.1 Качественный состав 

3.1 КАО Маниторинг 

 

 3.1 Билим оркундотуу 

Тиркеме 3.2 Мугалимдин аброю 

3.2 Зордук зомбулуктун алдын алуу 

3.2 Этика ченемдери

3.2 Ата-эне жоопкерчилиги 

3.2 Анкета мен жана менин мектебим 

Тиркеме 3.3 Насаатчылык  

3.3 КАО Маниторинг  

 

3.3 КАОго барчу мугалимдердин тизмеси 

3.3 Усулдук бирикме 

3.3 Гуманитардык метод бирикме 

3.3 Манас куну 

3.3 УБ жылдык план 

3.3 Насаатчынын иш планы 

3.3 Мугалим менен иштоонун маалыматы 

Тиркеме 4.1  Кабинеттер 1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация

4.1 Тех паспорт 

Тиркеме 4.2 Буйрук 

4.2 АКТ 

4.2 Бракераждык комиссия 

4.2 Тамактануу жобосу 

4.2 Класс кабинеттер  

4.2 Балдардын тамактануусу   

4.2 Эвакуациялык план1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация

Тиркеме 4.3 Жаны алынган эмеректер 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация 1. Программалык аккредитация

Кабинеттер 1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация

1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация1. Программалык аккредитация

4.3 Орнугуу стратегиясы

4.3 Стратегиялык пландын аткарылышы